Funkcje Excel - słownik funkcji PL-EN
Polecane szkolenia
z MS EXCEL
Szkolenie z MS Excel
(od podstaw)
Szkolenie z MS Excel
(poziom średniozaawansowany)
Szkolenie z MS Excel
(poziom zaawansowany)
Szkolenie z MS Excel
(analiza danych)
Szkolenie z MS Excel
(VBA)
.

SŁOWNIK FUNKCJI MS EXCEL (2007 – 2023)
Application.WorksheetFunction
WWW.FUNKCJEEXCEL.PL v5.4

NR POLSKI ANGIELSKI NIEMIECKI VBA OPIS TYP

1 ACOS ACOS ARCCOS .Acos Zwraca arcus cosinus liczby. 2

2 ACOSH ACOSH ARCCOSHYP .Acosh Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby. 2

3 ADR.POŚR INDIRECT INDIREKT
Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową. 1

Przykład =ADR.POŚR(A1&B1) jeżeli A1=”C”, B1=”1”, C1=”8” to wynik=8 czyli wyświetlamy wartość z komórki C1 ponieważ „C”&”1” daje C1 FX

4 ADRES ADDRESS ADRESSE
Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową. 1

5 AGREGUJ AGGREGATE AGGREGAT
Zwraca wartość agregowaną z listy lub bazy danych. 2

6 AMORT.LIN AMORLINC AMORLINEARK
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego. 3

7 AMORT.NIELIN AMORDEGRC AMORDEGRK
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji. 3

8 ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT IMARGUMENT
Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach. 4

9 ASC ASC ASC
Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe). 5

10 ASIN ASIN ARCSIN .Asin Zwraca arcus sinus liczby. 2

11 ASINH ASINH ARCSINHYP .Asinh Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. 2

12 ATAN ATAN ARCTAN Atan Zwraca arcus tangens liczby. 2

Przykład1: Atan(1) da wynik:0,785... Przykład2: Atan(0) da wynik:0 VBA

13 ATAN2 ATAN2 ARCTAN2 .Atan2 Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y. 2

14 ATANH ATANH ARCTANHYP .Atanh Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby. 2

15 BAT.TEKST BAHTTEXT BAHTTEXT .BahtText Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht). 5

16 BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT DBANZAHL .DCount Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych. 6

Przykład =BD.ILE.REKORDÓW(A:C;"kwota";E1:E2) gdy w E1="firmy" gdy w E2 ="Firma 1" gdy jedna z kolumn A:C ma nagłówek "firmy" a inna "kwota". Wtedy funkcja policzy liczbę wierszy gdzie w kolumnie "firmy" występuje wartość "Firma 1" FX

17 BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA DBANZAHL2 .DCountA Zlicza niepuste komórki w bazie danych. 6

18 BD.ILOCZYN DPRODUCT DBPRODUKT .DProduct Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych. 6

19 BD.MAX DMAX DBMAX .DMax Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych. 6

Przykład =BD.MAX(A:C;"kwota";E1:E2) gdy w E1= "firmy" gdy w E2="Firma 1" gdy jedna z kolumn A:C ma nagłówek "firmy" a inna "kwota". Wtedy funkcja wyświetli najwyższą wartość z kolumny "wartość" dla wartości "firma 1" występującej w kolumnie "firmy" FX

20 BD.MIN DMIN DBMIN .DMin Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych. 6

Przykład =BD.MIN(A:C;"kwota";E1:E2) gdy w E1= "firmy" gdy w E2="Firma 1" gdy jedna z kolumn A:C ma nagłówek "firmy" a inna "kwota". Wtedy funkcja wyświetli najniższą wartość z kolumny "wartość" dla wartości "firma 1" występującej w kolumnie "firmy" FX

21 BD.ODCH.STANDARD DSTDEV DBSTDABW .DStDev Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. 6

22 BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP DBSTDABWN .DStDevP Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych. 6

23 BD.POLE DGET DBAUSZUG .DGet Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria. 6

24 BD.SUMA DSUM DBSUMME .DSum Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria. 6

Przykład =BD.SUMA(A:C;"kwota";E1:E2) gdy w E1= "firmy" gdy w E2="Firma 1" gdy jedna z kolumn A:C ma nagłówek "firmy" a inna "kwota". Wtedy funkcja policzy sumę wartości z kolumny "wartość" dla wartości "firma 1" występującej w kolumnie "firmy" FX

25 BD.ŚREDNIA DAVERAGE DBMITTELWERT .DAverage Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych. 6

Przykład =BD.ŚREDNIA(A:C;"kwota";E1:E2) gdy w E1= "firmy" gdy w E2="Firma 1" gdy jedna z kolumn A:C ma nagłówek "firmy" a inna "kwota". Wtedy funkcja policzy średnią wartość z kolumny "wartość" dla wartości "firma 1" występującej w kolumnie "firmy" FX

26 BD.WARIANCJA DVAR DBVARIANZ .DVar Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. 6

27 BD.WARIANCJA.POPUL DVARP DBVARIANZEN .DVarP Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych. 6

28 BESSEL.I BESSELI BESSELI
Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x). 4

29 BESSEL.J BESSELJ BESSELJ
Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x). 4

30 BESSEL.K BESSELK BESSELK
Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x). 4

31 BESSEL.Y BESSELY BESSELY
Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x). 4

32 BRAK NA NV
Zwraca wartość błędu #N/D!. 7

33 CENA PRICE KURS
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. 3

34 CENA.BS TBILLPRICE TBILLKURS
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego. 3

35 CENA.DYSK PRICEDISC KURSDISAGIO
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego. 3

36 CENA.DZIES DOLLARDE NOTIERUNGDEZ
Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej. 3

37 CENA.OST.OKR ODDLPRICE UNREGLE.KURS
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. 3

38 CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE UNREGER.KURS
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem. 3

39 CENA.UŁAM DOLLARFR NOTIERUNGBRU
Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej. 3

40 CENA.WYKUP PRICEMAT KURSFÄLLIG
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu. 3

41 CHI.TEST CHISQ.TEST CHIQU.TEST
Zwraca test niezależności. 8

42 COS COS COS Cos Zwraca cosinus liczby. 2

Przykład1: Cos(1) da wynik:0,540... Przykład2: Cos(0) da wynik:1 VBA

43 COS.LICZBY.ZESP IMCOS IMCOS
Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej. 4

44 COSH COSH COSHYP .Cosh Zwraca cosinus hiperboliczny liczby. 2

45 CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT QUOTIENT
Zwraca iloraz (całkowity). 2

46 CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL IMREALTEIL
Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej. 4

47 CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY IMAGINÄRTEIL
Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej. 4

48 CZAS TIME ZEIT TimeSerial Zwraca liczbę kolejną określonego czasu. 9

Przykład: TimeSerial(12,30,15) da wynik „12:30:15” VBA

49 CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE ZEITWERT CDate Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną. 9

50 CZĘSTOŚĆ FREQUENCY HÄUFIGKEIT .Frequency Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową. 8

51 CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC BRTEILJAHRE
Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową. 9

52 CZY.ADR ISREF ISTBEZUG
Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem. 7

53 CZY.BŁ ISERR ISTFEHL .IsErr Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!. 7

54 CZY.BŁĄD ISERROR ISTFEHLER .IsError Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu. 7

55 CZY.BRAK ISNA ISTNV .IsNA Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!. 7

56 CZY.LICZBA ISNUMBER ISTZAHL .IsNumber Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą. 7

57 CZY.LOGICZNA ISLOGICAL ISTLOG .IsLogical Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną. 7

58 CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT ISTKTEXT .IsNonText Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem. 7

59 CZY.NIEPARZYSTE ISODD ISTUNGERADE
Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta. 7

60 CZY.PARZYSTE ISEVEN ISTGERADE
Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta. 7

Przykład 1 =CZY.PARZYSTE(2) da wynik="PRAWDA" Przykład 2 =CZY.PARZYSTE(3) da wynik="FAŁSZ" Przykład 1 =CZY.PARZYSTE("ala") da wynik="#ARG" FX

61 CZY.PUSTA ISBLANK ISTLEER IsEmpty Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta. 7

Przykład =CZY.PUSTA(A1) Funkcja dla A1=2 da wynik"FAŁSZ". Funkcja dla A1="" da wynik"PRAWDA" FX

62 CZY.RÓWNE DELTA DELTA
Sprawdza, czy dwie wartości są równe. 4

63 CZY.TEKST ISTEXT ISTTEXT .IsText Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem. 7

64 DANE.CZASU.RZECZ RTD RTD
Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM. 1

65 DATA DATE DATUM DateSerial Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty. 9

Przykład =data(2000;12;01) da wynik „2000-12-01” FX

Przykład: DateSerial(2000,12,01) da wynik „2000-12-01” VBA

66 DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE DATWERT CDate Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną. 9

67 DB DB GDA2 .Db Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej. 3

68 DDB DDB GDA .Ddb Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika. 3

69 DŁ, DŁ.B LEN, LENB LÄNGE, LÄNGEB Len Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym. 5

Przykład =DŁ("Ala") da wynik 3 FX

Function DŁ(tekst As String) As Long VBA

Przykład1: DŁ("Ala") da wynik:3 VBA

70 DNI.360 DAYS360 TAGE360 .Days360 Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego. 9

71 DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS NETTOARBEITSTAGE
Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami. 9

Przykład1 =DNI.ROBOCZE(A5;B5;C:C) jeżeli kolumna C jest pusta a w A5 oraz w A6 będzie data "2018-01-01" wynik wyniesie 1 ponieważ ta data nie jest niedzielą FX

Przykład2 =DNI.ROBOCZE(A5;B5;C:C) jeżeli A5 oraz w A6 oraz w C2 będzie data "2018-01-01" wynik wyniesie 0 ponieważ tadata jest świętem FX

72 DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL NETTOARBEITSTAGE.INTL
Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych. 9

73 DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC BININDEZ
Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. 4

74 DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT BININOKT
Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej. 4

75 DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX BININHEX
Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. 4

76 DZIEŃ DAY TAG Day Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca. 9

Przykład =dzień(2000-12-01) da wynik „01” FX

Przykład: Day(#12/01/2000#) da wynik: 01 VBA

77 DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY ARBEITSTAG
Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej. 9

Przykład1 =DZIEŃ.ROBOCZY(A5;1;C:C) Jeżeli A5="2018-01-02" zaś kolumna C jest pusta wynik wyniesie "2018-01-03". Jeżeli A5="2018-01-02" a C2="2018-01-03" wynik wyniesie "2018-01-04" FX

78 DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL ARBEITSTAG.INTL
Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe. 9

79 DZIEŃ.TYG WEEKDAY WOCHENTAG .Weekday Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia. 9

Przykład =DZIEŃ.TYG(2000-12-1) da wynik „6” ponieważ ta data to był piątek zaś liczymy dni tygodnia zaczynając od niedzieli. Niedziela=1, poniedziałek=2, wtorek=3... FX

Weekday(#2000-12-01#, vbMonday) da wynik 5 czyli piątek VBA

80 DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN DEZINBIN
Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową. 4

81 DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT DEZINOKT
Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej. 4

82 DZIES.NA.SZESN DEC2HEX DEZINHEX
Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej. 4

83 DZIŚ TODAY HEUTE Date Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej. 9

Przykład =dziś() da wynik w postaci dzisiejszej daty zapisanej jako rrrr-mm-dd FX

84 EFEKTYWNA EFFECT EFFEKTIV
Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej. 3

85 ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER CUBEKPIELEMENT
Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji. 10

86 ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER CUBEELEMENT
Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module. 10

87 EUROCONVERT EUROCONVERT EUROCONVERT
Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja). 11

88 EXP EXP EXP Exp Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę. 2

Przykład1:Exp(0) da wynik:1, Przykład2:Exp(1) da wynik:2.718, Przykład3:Exp(-1) da wynik:0.368 VBA

89 EXP.LICZBY.ZESP IMEXP IMEXP
Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej. 4

90 F.TEST F.TEST F.TEST
Zwraca wynik testu F. 8

91 FAŁSZ FALSE FALSCH
Zwraca wartość logiczną FAŁSZ. 12

Przykład =2=3 da wynik „FAŁSZ” FX

92 FRAGMENT.TEKSTU,
FRAGMENT.TEKSTU.B
MID, MIDB TEIL, TEILB Mid Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji. 5

Przykład =fragment.tekstu(A1;4;3) jeśli w komórce jest tekst „91-360” to wynikiem będzie tekst „360” czyli przepisze od czwartego znaku trzy znaki FX

Function Mid(tekst As String, start As Long, Optional len As Long) As String VBA

Przykład: Mid("Ala Ola Ula",5,3) da wynik:”Ola” VBA

93 FUNKCJA.BŁ ERF GAUSSFEHLER
Zwraca wartość funkcji błędu. 4

94 FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERF.PRECISE GAUSSF.GENAU
Zwraca wartość funkcji błędu. 4

95 FV FV ZW .Fv Zwraca przyszłą wartość inwestycji. 3

96 GODZINA HOUR STUNDE Hour Konwertuje liczbę kolejną na godzinę. 9

Przykład 2: =GODZINA(1/24) da wynik „1” . Przykład2: =GODZINA(TERAZ()) wyświetli obecną godzinę. FX

Przykład 1: Hour(#12:30:15#) da wynik: 12, Przykład 2: Hour(#2000-01-01 12:30:15#) da wynik: 12 VBA

97 HIPERŁĄCZE HYPERLINK HYPERLINK
Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie. 1

98 ILE.LICZB COUNT ANZAHL .Count Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów. 8

Przykład =ile.liczb(A:A) funkcja ta poda ile jest liczb w kolumnie A FX

99 ILE.NIEPUSTYCH COUNTA ANZAHL2 .CountA Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów. 8

Przykład =ile.niepustych(A:A) funkcja ta poda ile jest komórek niepustych w kolumnie A FX

100 ILE.WIERSZY ROWS ZEILEN
Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania. 1

Przykład =ile.wierszy(A5:A10) funkcja ta poda ile jest wierszy w tym zakresie czyli „5” FX

101 ILOCZYN PRODUCT PRODUKT .Product Mnoży argumenty. 2

Przykład =iloczyn(a1;a2) pomnoży zawartość komórki a1 przez a2 jeśli któraś z komórek będzie tekstem to pominie ją. FX

102 ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT IMPRODUKT
Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych. 4

103 ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV IMDIV
Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych. 4

104 INDEKS INDEX INDEX .Index Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy. 1

Przykład =INDEKS(A1:J10;2;3) w przypadku gdyby w komórkach A1:j10 znajdowała się tabliczka mnożenia to funkcja dała by wynik „6” FX

105 INFO INFO INFO
Zwraca informację o bieżącym środowisku operacyjnym. 7

106 IPMT IPMT ZINSZ
Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres. 3

107 IRR IRR IKV .Irr Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów pieniężnych. 3

108 ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING ISO.OBERGRENZE
Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności. 2

109 ISPMT ISPMT ISPMT .Ispmt Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji. 3

110 JEŻELI IF WENN If Określa warunek logiczny do sprawdzenia. 12

Przykład =Jeżeli(A1>10;1;0) jeżeli wartość z komórki a1 jest większa od 10 to napisz 1 w przeciwnym razie napisz 0 czyli gdy a1=5 wynik=1, gdy a1=20 wynik=0 FX

111 JEŻELI.BŁĄD IFERROR WENNFEHLER
Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły. 12

Przykład =Jeżeli.błąd(A1*10;99) jeżeli a1=2 to wynik=20, jeżeli a1=10 to wynik=100, jeżeli a1=”Tekst” to wynik=99, jeżeli będzie w równaniu błąd wyświetl to co jest po ; FX

112 JIS JIS JIS
Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe). 5

113 KOD CODE CODE .Asc Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym. 5

Function Asc(znak As String) As Integer VBA

Przykład1: Asc("A") da wynik:65 czyli nr znaku, Przykład2: Asc("Ala") da wynik:65 ponieważ bierze pod uwagę tylko pierwszy znak VBA

114 KOMBINACJE COMBIN KOMBINATIONEN .Combin Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów. 2

115 KOMÓRKA CELL ZELLE
Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. 7

116 KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC GAUSSFKOMPL
Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu. 4

117 KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE GAUSSFKOMPL.GENAU
Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności. 4

118 KONWERTUJ CONVERT UMWANDELN
Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny. 4

119 KOWARIANCJA COVAR KOVAR .Covar Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń. 13

120 KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P KOVARIANZ.P
Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń. 8

121 KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S KOVARIANZ.S
Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych. 8

122 KURTOZA KURT KURT .Kurt Zwraca kurtozę zbioru danych. 8

123 KWARTYL QUARTILE QUARTILE .Quartile Zwraca kwartyl zbioru danych. 13

124 KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC QUARTILE.EXKL
Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie. 8

125 KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC QUARTILE.INKL
Wyznacza kwartyl zbioru danych. 8

126 KWOTA DOLLAR DM .Dollar Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN). 5

127 KWOTA.WYKUP RECEIVED AUSZAHLUNG
Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego. 3

128 L N N
Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową. 7

129 LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB LINKS, LINKSB Left Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej. 5

Przykład =lewy(„Ala ma kota”;6) da wynik „Ala ma” FX

Function Left(text As String) As String VBA

Przykład1: Left("Ala Ola",3) da wynik:”Ala” VBA

130 LICZ.JEŻELI COUNTIF ZÄHLENWENN .CountIf Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria. 8

Przykład =LICZ.JEŻELI(A:A;">10") policzy ile jest w kolumnie A komórek o wartości większej od 10 FX

131 LICZ.PUSTE COUNTBLANK ANZAHLLEEREZELLEN .CountBlank Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie. 8

Przykład =LICZ.PUSTE(A:A) policzy ile jest w kolumnie A komórek pustych FX

132 LICZ.WARUNKI COUNTIFS ZÄHLENWENNS
Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów. 8

Przykład =LICZ.WARUNKI(A:A;">10";B:B;"<100") policzy wiersze w których w kolumnie A będą wartości >10 i za razem w kolumnie B będą wartości <100 FX

133 LICZBA.CAŁK INT GANZZAHL Int Przycina liczbę do wartości całkowitej. 2

Przykład =LICZBA.CAŁK(a1) jeżeli a1=12,34 to wynik=12 FX

Przykład1: Int(2.12345) da wynik:2, Przykład2: Int(2.89) da wynik:2 VBA

134 LICZBA.KOLUMN COLUMNS SPALTEN
Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu. 1

Przykład =liczba.kolumn(B1:F1) funkcja ta poda ile jest kolumn w tym zakresie czyli „5” FX

135 LICZBA.ZESP COMPLEX KOMPLEXE
Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną. 4

136 LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT CUBEMENGENANZAHL
Zwraca liczbę elementów zestawu. 10

137 LITERY.MAŁE LOWER KLEIN LCase Konwertuje litery w tekście na małe. 5

Przykład =LITERY.MAŁE(„Ala ma kotA”) funkcja ta da wynik „ala ma kota” FX

Function LCase(text As String) As String VBA

Przykład: LCase("Ala") da wynik:”ala” VBA

138 LITERY.WIELKIE UPPER GROSS UCase Konwertuje litery w tekście na wielkie. 5

Przykład =LITERY.WIELKIE(„Ala ma kotA”) funkcja ta da wynik „ALA MA KOTA” FX

Function UCase(text As String) As String VBA

Przykład: UCase("Ala") da wynik:”ALA” VBA

139 LN LN LN .Ln Zwraca logarytm naturalny podanej liczby. 2

140 LN.LICZBY.ZESP IMLN IMLN
Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej. 4

141 LOG LOG LOG .Log Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie. 2

Function Log(liczba As Double) As Double VBA

Przykład 1: Log(1) da wynik: 0, Przykład 2: Log(2) da wynik: 0,6931..., Przykład 3: Log(10) da wynik: 2,3025..., Przykład 4: Log(100) da wynik: 4,6051... VBA

142 LOG10 LOG10 LOG10 .Log10 Zwraca logarytm dziesiętny liczby. 2

143 LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10 IMLOG10
Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej. 4

144 LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2 IMLOG2
Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2. 4

145 LOS RAND ZUFALLSZAHL Rnd Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1. 2

Przykład =LOS() funkcja ta da wynik losowy np.: 0,573826250620186. Przykład2 =LICZBA.CAŁK(LOS()*100) da wynik losowy np.: 57 FX

Przykład1: Rnd() da np. wynik: 0,573826250620186 VBA

146 LOS.ZAKR RANDBETWEEN ZUFALLSBEREICH
Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty. 2

147 LUB OR ODER .Or Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA. 12

Przykład =LUB(1=1;1=2;1=3) funkcja ta da wynik „PRAWDA” ponieważ „1=1” FX

148 MACIERZ.ILOCZYN MMULT MMULT .MMult Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic. 2

149 MACIERZ.ODW MINVERSE MINV .Minverse Zwraca odwrotność macierzy tablicy. 2

150 MAX MAX MAX .Max Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów. 8

Przykład =MAX(A:A) funkcja ta zwróci najwyższą wartość w kolumnie A FX

151 MAX.A MAXA MAXA
Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

152 MAX.K LARGE KGRÖSSTE .Large Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych. 8

Przykład =MAX.K(A:A;2) funkcja ta zwróci drugą najwyższą wartość w kolumnie A FX

153 MEDIANA MEDIAN MEDIAN .Median Liczy medianę czyli zwraca środkową wartość 8

Przykład1 =MEDIANA(1;2;3;100;100) da wynik 3 Przykład 2 =MEDIANA(1;2;99;3) da wynik 2,5 FX

154 MIESIĄC MONTH MONAT Month Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc. 9

Przykład =MIESIĄC(2000-12-01) da wynik „12” FX

Przykład: Month(#12/01/2000#) da wynik: 12 VBA

155 MIN MIN MIN .Min Zwraca minimalną wartość z listy argumentów. 8

Przykład =MIN(A:A) funkcja ta zwróci najniższą wartość w kolumnie A FX

156 MIN.A MINA MINA
Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

157 MIN.K SMALL KKLEINSTE .Small Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych. 8

Przykład =MIN.K(A:A;2) funkcja ta zwróci drugą najniższą wartość w kolumnie A FX

158 MINUTA MINUTE MINUTE Minute Konwertuje liczbę kolejną na minuty. 9

Przykład: Minute(#12:30:15#) da wynik: 30, Przykład 2: Minute(#2000-01-01 12:30:15#) da wynik: 30 VBA

159 MIRR MIRR QIKV .MIrr Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy. 3

160 MOD MOD REST Mod Zwraca resztę z dzielenia. 2

Przykład =MOD(a1) jeżeli a1=12,34 to wynik=34 FX

161 MODUŁ.LICZBY ABS ABS Abs Zwraca wartość absolutną liczby. 2

Function Abs(Number) VBA

Przykład1: Abs(-50.5) da wynik: 50.5 Przykład 2: Abs(50.5) da wynik: 50.5 VBA

162 MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS IMABS
Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej. 4

163 NACHYLENIE SLOPE STEIGUNG .Slope Zwraca nachylenie linii regresji liniowej. 8

164 NAJMN.WSP.WIEL LCM KGV
Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność. 2

165 NAJW.WSP.DZIEL GCD GGT
Zwraca największy wspólny dzielnik. 2

166 NAL.ODS ACCRINT AUFGELZINS
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. 3

167 NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM AUFGELZINSF
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu. 3

168 NIE NOT NICHT Not Odwraca wartość logiczną argumentu. 12

169 NOMINALNA NOMINAL NOMINAL
Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej. 3

170 NORMALIZUJ STANDARDIZE STANDARDISIERUNG .Standardize Zwraca wartość znormalizowaną. 8

171 NPER NPER ZZR .NPer Zwraca liczbę okresów dla inwestycji. 3

172 NPV NPV NBW .Npv Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej. 3

173 NR.BŁĘDU ERROR.TYPE FEHLER.TYP
Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu. 7

174 NR.KOLUMNY COLUMN SPALTE
Zwraca numer kolumny z odwołania. 1

175 NR.SER.DATY EDATE EDATUM
Zwraca liczbę kolejną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej. 9

176 NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH MONATSENDE
Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej. 9

177 NUM.TYG WEEKNUM KALENDERWOCHE
Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku. 9

Przykład =NUM.TYG(8;1) wynik=2 ponieważ dzień 1900-01-08 to drugi tydzień danego roku FX

178 OBSZARY AREAS BEREICHE
Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu. 1

179 OCZYŚĆ CLEAN SÄUBERN .Clean Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane. 5

180 ODCH.KWADRATOWE DEVSQ SUMQUADABW .DevSq Zwraca sumę kwadratów odchyleń. 8

181 ODCH.STAND.POPUL STDEV.P STABW.N
Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji. 8

182 ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP STABWN .StDevP Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji. 13

183 ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA STABWNA
Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych. 8

184 ODCH.STANDARD.PRÓBKI STDEV.S STABW.S
Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki. 8

185 ODCH.STANDARDOWE STDEV STABW .StDev Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki. 13

186 ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA STABWA
Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

187 ODCH.ŚREDNIE AVEDEV MITTELABW .AveDev Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej. 8

188 ODCIĘTA INTERCEPT ACHSENABSCHNITT .Intercept Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej. 8

189 ORAZ AND UND .And Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA. 12

Przykład =ORAZ(1=1;1=2;1=3) funkcja ta da wynik „FAŁSZ” ponieważ tylko równanie „1=1” jest prawdziwe FX

190 ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN OKTINBIN
Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej. 4

191 ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC OKTINDEZ
Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. 4

192 ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX OKTINHEX
Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. 4

193 PEARSON PEARSON PEARSON .Pearson Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona. 8

194 PERCENTYL PERCENTILE QUANTIL.EXKL .Percentile Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie. 13

195 PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC QUANTIL.INKL
Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie. 8

196 PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC QUANTIL
Wyznacza k-ty percentyl wartości w zakresie. 8

197 PERMUTACJE PERMUT VARIATIONEN .Permut Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów. 8

198 PHONETIC PHONETIC PHONETIC
Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego. 5

199 PI PI PI .Pi Zwraca wartość liczby Pi. 2

200 PIERW.PI SQRTPI WURZELPI
Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi). 2

201 PIERWIASTEK SQRT WURZEL Sqr Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy. 2

Przykład 1: Sqr(9) da wynik: 3, Przykład 2: Sqr(0) da wynik: 0 VBA

202 PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT IMWURZEL
Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej. 4

203 PMT PMT RMZ .Pmt Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej. 3

204 PODAJ.POZYCJĘ MATCH VERGLEICH .Match Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy. 1

205 PODSTAW SUBSTITUTE WECHSELN .Substitute , Replace Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym. 5

Przykład1 =PODSTAW(A1;".";",") gdy A1="2.5" wynik="2,5" Przykład2 =PODSTAW(PODSTAW(B2;",";" ");".";",") bdy B2="2,000.50" wynik ="2 000,50" FX

Function Replace(Expression As String, Find As String, Replace As String, Optional Start As Long, Optional Count As Long) As String VBA

Przykład: Replace("Ala Ola",”a”,'i”) da wynik:”Ali Oli” VBA

206 PORÓWNAJ EXACT IDENTISCH
Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne. 5

207 POTĘGA POWER POTENZ .Power Zwraca liczbę podniesioną do potęgi. 2

208 POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER IMAPOTENZ
Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej. 4

209 POWT REPT WIEDERHOLEN .Rept Powtarza tekst określoną liczbę razy. 5

Function Rept(Text As String, Liczba As Long) As String VBA

Przykład: Rept(„Ala ”,3) da wynik „Ala Ala Ala „ VBA

210 POZYCJA RANK RANG .Rank Zwraca pozycję liczby na liście liczb. 13

Przykład =POZYCJA(A1;A:A) gdy A1=3, A2=2, A3=4 zaś pozostałe komórki w kolumnie A są puste to wynik=2 ponieważ wartości w kolumnie A to [2,3,4] FX

211 POZYCJA.NAJW RANK.EQ RANG.GLEICH
Zwraca pozycję liczby na liście liczb. 8

212 POZYCJA.ŚR RANK.AVG RANG.MITTELW
Zwraca pozycję liczby na liście liczb. 8

213 PPMT PPMT KAPZ .Ppmt Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu. 3

214 PRAWDA TRUE WAHR
Zwraca wartość logiczną PRAWDA. 12

Przykład =2=2 da wynik „PRAWDA” FX

215 PRAWDPD PROB WAHRSCHBEREICH .Prob Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami. 8

216 PRAWY, PRAWY.B RIGHT, RIGHTB RECHTS, RECHTSB Right Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej. 5

Przykład =prawy(„Ala ma kota”;7) da wynik „ma kota” FX

Function Right(text As String) As String VBA

Przykład1: Right("Ala Ola",3) da wynik:”Ola” VBA

217 PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC QUANTILSRANG.EXKL
Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych). 8

218 PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC QUANTILSRANG.INKL
Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych. 8

219 PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK QUANTILSRANG .PercentRank Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych. 13

220 PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM KRITBINOM .CritBinom Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej. 13

221 PRZESUNIĘCIE OFFSET BEREICH.VERSCHIEBEN Offset Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania. 1

Przykład =PRZESUNIĘCIE(A1:Z90;2;3;1;1) formuła pominie 2 wiersze, 3 kolumny i użyjetabele 1 na 1 wynik=zawartość komórki D3 FX

222 PV PV BW .Pv Zwraca wartość bieżącą inwestycji. 3

223 R.KWADRAT RSQ BESTIMMTHEITSMASS .RSq Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. 8

224 RADIANY RADIANS BOGENMASS .Radians Konwertuje stopnie na radiany. 2

225 RATE RATE ZINS .Rate Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej. 3

226 REGBŁSTD STEYX STFEHLERYX .StEyx Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji. 8

227 REGEXPP LOGEST RKP .LogEst Zwraca parametry trendu wykładniczego. 8

228 REGEXPW GROWTH VARIATION .Growth Zwraca wartości trendu wykładniczego. 8

229 REGLINP LINEST RGP .LinEst Zwraca parametry trendu liniowego. 8

230 REGLINW TREND TREND .Trend Zwraca wartości trendu liniowego. 8

231 REGLINX FORECAST PROGNOSE .Forecast Zwraca wartość trendu liniowego. 8

232 REJESTR.KOD REGISTER.ID REGISTER.KENNUMMER
Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu. 11

233 RENT.BS TBILLYIELD TBILLRENDITE
Zwraca rentowność bonu skarbowego. 3

234 RENT.DYSK YIELDDISC RENDITEDIS
Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego. 3

235 RENT.EKW.BS TBILLEQ TBILLÄQUIV
Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego. 3

236 RENT.OST.OKR ODDLYIELD UNREGLE.REND
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. 3

237 RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD UNREGER.REND
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem. 3

238 RENT.WYKUP YIELDMAT RENDITEFÄLL
Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie. 3

239 RENTOWNOŚĆ YIELD RENDITE
Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. 3

240 ROCZ.PRZYCH DURATION DURATION
Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania. 3

241 ROCZ.PRZYCH.M MDURATION MDURATION
Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł. 3

242 ROK YEAR JAHR Year Konwertuje liczbę kolejną na rok. 9

Przykład: Year(#12/20/2000#) da wynik: 2000 VBA

243 ROZKŁ.BETA BETA.DIST BETAVERT
Zwraca skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa beta. 8

244 ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV BETA.VERT
Zwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta. 8

245 ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST CHIQU.VERT
Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta. 8

246 ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV CHIQU.INV
Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta. 8

247 ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT CHIQU.INV.RE
Zwraca odwrotność wartości jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat. 8

248 ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT CHIQU.VERT.RE
Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat. 8

249 ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST BINOMVERT
Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa. 8

250 ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV BINOM.ENTF.BEREICH
Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej. 8

251 ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST NEGBINOM.VERT
Zwraca ujemny rozkład dwumianowy. 8

252 ROZKŁ.EXP EXPON.DIST EXPON.VERT
Zwraca rozkład wykładniczy. 8

253 ROZKŁ.F F.DIST F.VERT
Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F. 8

254 ROZKŁ.F.ODWR F.INV F.INV
Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F. 8

255 ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT F.INV.RE
Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F. 8

256 ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT F.VERT.RE
Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F. 8

257 ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST GAMMA.VERT
Zwraca rozkład gamma. 8

258 ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV GAMMA.INV
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma. 8

259 ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST HYPGEOM.VERT
Zwraca rozkład hipergeometryczny. 8

260 ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST LOGNORM.VERT
Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego. 8

261 ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV LOGNORM.INV
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego. 8

262 ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST NORM.VERT
Zwraca rozkład normalny skumulowany. 8

263 ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV NORM.INV
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego. 8

264 ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST NORM.S.VERT
Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany. 8

265 ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV NORM.S.INV
Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego. 8

266 ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST POISSON.VERT
Zwraca rozkład Poissona. 8

267 ROZKŁ.T T.DIST T.VERT
Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta. 8

268 ROZKŁ.T.DS T.DIST.2T T.VERT.2S
Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta. 8

269 ROZKŁ.T.ODWR T.INV T.INV
Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody. 8

270 ROZKŁ.T.ODWR.DS T.INV.2T T.INV.2S
Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta. 8

271 ROZKŁ.T.PS T.DIST.RT T.VERT.RE
Zwraca rozkład t-Studenta. 8

272 ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST WEIBULL.VERT
Zwraca rozkład Weibulla. 8

273 ROZKŁAD.BETA BETADIST BETAINV .BetaDist Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta. 13

274 ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV BETA.INV .BetaInv Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta. 13

275 ROZKŁAD.CHI CHIDIST CHIVERT .ChiDist Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat. 13

276 ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV CHIINV .ChiInv Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat. 13

277 ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST BINOM.INV .BinomDist Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa. 13

278 ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST NEGBINOMVERT .NegBinomDist Zwraca ujemny rozkład dwumianowy. 13

279 ROZKŁAD.EXP EXPONDIST EXPONVERT .ExponDist Zwraca rozkład wykładniczy. 13

280 ROZKŁAD.F FDIST FVERT .FDist Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F. 13

281 ROZKŁAD.F.ODW FINV FINV .FInv Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F. 8

282 ROZKŁAD.FISHER FISHER FISHER .Fisher Zwraca transformację Fishera. 8

283 ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV FISHERINV .FisherInv Zwraca odwrotność transformacji Fishera. 8

284 ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST GAMMAVERT .GammaDist Zwraca rozkład gamma. 13

285 ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV GAMMAINV
Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma. 13

286 ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST HYPGEOMVERT .HypGeomDist Zwraca rozkład hipergeometryczny. 13

287 ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN GAMMALN .GammaLn Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x). 8

288 ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE GAMMALN.GENAU
Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x). 8

289 ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST LOGNORMVERT .LogNormDist Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego. 13

290 ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV LOGINV .LogInv Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego. 13

291 ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST NORMVERT .NormDist Zwraca skumulowany rozkład normalny. 13

292 ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV NORMINV .NormInv Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego. 13

293 ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST NORMVERT .NormSDist Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany. 13

294 ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV STANDNORMINV .NormSInv Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego. 13

295 ROZKŁAD.POISSON POISSON POISSON .Poisson Zwraca rozkład Poissona. 13

296 ROZKŁAD.T TDIST TVERT .TDist Zwraca rozkład t-Studenta. 13

297 ROZKŁAD.T.ODW TINV TINV .TInv Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta. 13

298 ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL WEIBULL .Weibull Oblicza wariancję na podstawie całej populacji. 13

299 RTD RDT
.Rtd300 RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB IMSUB
Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych. 4

301 RZYMSKIE ROMAN RÖMISCH .Roman Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst. 2

302 SEKUNDA SECOND SEKUNDE Second Konwertuje liczbę kolejną na sekundę. 9

303 SILNIA FACT FAKULTÄT .Fact Zwraca silnię liczby. 2

304 SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE ZWEIFAKULTÄT
Zwraca podwójną silnię liczby. 2

305 SIN SIN SIN Sin Zwraca sinus danego kąta. 2

Przykład1: sin(1) da wynik:0,841... Przykład2: sin(0) da wynik:0 VBA

306 SIN.LICZBY.ZESP IMSIN IMSIN
Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej. 4

307 SINH SINH SINHYP .Sinh Zwraca sinus hiperboliczny liczby. 2

308 SKOŚNOŚĆ SKEW SCHIEFE .Skew Zwraca skośność rozkładu. 8

309 SLN SLN LIA .Sln Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową. 3

310 SPŁAC.KAPIT CUMPRINC KUMKAPITAL
Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami. 3

311 SPŁAC.ODS CUMIPMT KUMZINSZ
Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami. 3

312 SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP GGANZZAHL
Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa. 4

313 SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE IMKONJUGIERTE
Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej. 4

314 SQL.REQUEST SQL.REQUEST SQL.REQUEST
Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy. 11

315 STOPA.DYSK DISC DISAGIO
Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego. 3

316 STOPA.PROC INTRATE ZINSSATZ
Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego. 3

317 STOPNIE DEGREES GRAD .Degrees Konwertuje radiany na stopnie. 2

318 SUMA SUM SUMME .Sum Dodaje argumenty. 2

Przykład =suma(a1;a2) zsumuje zawartość komórki a1 oraz a2 jeśli któraś z komórek będzie tekstem to pominie ją. FX

319 SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT SUMMENPRODUKT .SumProduct Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy. 2

Przykład1 =SUMA.ILOCZYNÓW(A1;B5). Przykład ten wykona równanie: a1*b1+a2*b2+a3*b3+a4*b4+a5*b5 Przykład2 =SUMA.ILOCZYNÓW(A:A;B:B). Przykład ten pomnoży kolumnę A przez kolumnę B a następnie zsumuje wyniki FX

320 SUMA.JEŻELI SUMIF SUMMEWENN .SumIf Dodaje komórki określone przez podane kryterium. 2

Przykład =SUMA.JEŻELI(A:A;”Firma1";B:B) zsumuje wartości z kolumny B jeżeli w kolumnie A będzie wartość „Firma1” FX

321 SUMA.KWADRATÓW SUMSQ QUADRATESUMME .SumSq Zwraca sumę kwadratów argumentów. 2

322 SUMA.LICZB.ZESP IMSUM IMSUMME
Zwraca wartość sumy liczb zespolonych. 4

323 SUMA.SZER.POT SERIESSUM POTENZREIHE
Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru. 2

324 SUMA.WARUNKÓW SUMIFS SUMMEWENNS
Sumuje komórki z zakresu w momencie spełnienia kilku zdefiniowanych kryteriów. 2

Przykład 1 =SUMA.WARUNKÓW(B:B;A:A;">2";A:A;"<5") zsumuje komórki z kolumny B jeżeli odpowiednie komórki z kolumny A będą z przedziału między 2 a 5.
Przykład 2 =SUMA.WARUNKÓW(C:C;A:A;D1;B:B;D2) zsumuje komórki z kolumny C jeżeli odpowiednie komórki z kolumny A będą równe zawartości komórki D1 oraz odpowiednie komórki z kolumny B będą równe zawartości komórki D2.
FX

325 SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2 SUMMEX2MY2 .SumX2MY2 Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. 2

326 SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 SUMMEX2PY2 .SumX2PY2 Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. 2

327 SUMA.XMY.2 SUMXMY2 SUMMEXMY2 .SumXMY2 Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach. 2

328 SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL TEILERGEBNIS .Subtotal Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych. 2

Przykład =SUMY.CZĘŚCIOWE(9;A:A) zsumuje widoczne wartości po odfiltrowaniu, znajdujące się w kolumnie A FX

329 SYD SYD DIA .Syd Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji. 3

330 SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN HEXINBIN
Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej. 4

331 SZESN.NA.DZIES HEX2DEC HEXINDEZ
Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. 4

332 SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT HEXINOKT
Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej. 4

333 SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB SUCHEN, SUCHENB .Search Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter). 5

334 ŚREDNIA AVERAGE MITTELWERT .Average Zwraca wartość średnią argumentów. 8

Przykład =średnia(a1;a2) policzy średnią z komórek a1 oraz a2 jeśli któraś z komórek będzie tekstem lub pusta to pominie ją. FX

335 ŚREDNIA.A AVERAGEA MITTELWERTA
Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

336 ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN GEOMITTEL .GeoMean Zwraca średnią geometryczną. 8

337 ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN HARMITTEL .HarMean Zwraca średnią harmoniczną. 8

338 ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF MITTELWERTWENN
Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria. 8

Przykład =ŚREDNIA.JEŻELI(A:A;”Firma1";B:B) policzy średnią z komórek z kolumny B jeżeli w kolumnie A będzie wartość „Firma1” FX

339 ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS MITTELWERTWENNS
Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów. 8

340 ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN GESTUTZTMITTEL .TrimMean Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych. 8

341 T T T
Konwertuje argumenty na tekst. 5

342 T.TEST T.TEST T.TEST
Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta. 8

343 TAN TAN TAN Tan Zwraca tangens liczby. 2

Przykład1: tan(1) da wynik:1,557... Przykład2: tan(0) da wynik:0 VBA

344 TANH TANH TANHYP .Tanh Zwraca tangens hiperboliczny liczby. 2

345 TEKST TEXT TEXT .Text Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst. 5

346 TERAZ NOW JETZT Now Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny. 9

Przykład =TERAZ() wyświetli obecną datę i godzinę rrrr-mm-dd hh:mm. Przykład2 =GODZINA(TERAZ()) wyświetli obecną godzinę. FX

347 TEST.CHI CHITEST CHITEST .ChiTest Zwraca test niezależności. 13

348 TEST.F FTEST FTEST .FTest Zwraca wynik testu F. 13

349 TEST.T TTEST TTEST .TTest Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta. 13

350 TEST.Z ZTEST GTEST .ZTest Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z. 13

351 TRANSPONUJ TRANSPOSE MTRANS .Transpose Formuła tablicowa która transponuje czyli zamienia dane między wierszem a kolumną 1

352 TYP TYPE TYP
Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości. 7

353 UFNOŚĆ CONFIDENCE KONFIDENZ .Confidence Zwraca przedział ufności dla średniej populacji. 13

354 UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM KONFIDENZ.NORM
Zwraca interwał ufności dla średniej populacji. 8

355 UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T KONFIDENZ.T
Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta. 8

356 USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM GLÄTTEN .Trim Usuwa spacje z tekstu. 5

Przykład =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(„Ala ma kota”) da wynik „Ala ma kota” FX

Function Trim(text As String) As String VBA

Przykład: Trim(" Ala ") da wynik “Ala” VBA

357 USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER CUBERANGELEMENT
Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów. 10

358 VDB VDB VDB .Vdb Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną. 3

359 WARIANCJA VAR VARIANZ .Var Szacuje wariancję na podstawie próbki. 13

360 WARIANCJA.A VARA VARIANZA
Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

361 WARIANCJA.POP VAR.P VAR.P
Oblicza wariancję na podstawie całej populacji. 8

362 WARIANCJA.POPUL VARP VARIANZEN .VarP Oblicza wariancję na podstawie całej populacji. 13

363 WARIANCJA.POPUL.A VARPA VARIANZENA
Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych. 8

364 WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S VAR.S
Szacuje wariancję na podstawie próbki. 8

365 WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE ZW2
Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych. 3

366 WARTOŚĆ VALUE WERT CByte / CInt / CLong / CSingle / CDouble Konwertuje argument tekstowy na liczbę. 5

367 WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE CUBEWERT
Zwraca zagregowaną wartość z modułu. 10

368 WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA PIVOTDATENZUORDNEN
Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej. 11

Przykład =WEŹDANETABELI (Tab1;"Firma1") funkcja z tabeli „Tab1” wyświetli sumę końcową dla „Firma1” FX

369 WIELOMIAN MULTINOMIAL POLYNOMIAL
Zwraca wielomian dla zbioru liczb. 2

370 WIERSZ ROW ZEILE
Zwraca numer wiersza odwołania. 1

371 WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY CUBEELEMENTEIGENSCHAFT
Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu. 10

372 WSP.KORELACJI CORREL KORREL .Correl Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych. 8

373 WYBIERZ CHOOSE WAHL .Choose Wybiera wartość z listy wartości. 1

374 WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD ZINSTERMNZ
Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym. 3

375 WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD ZINSTERMVZ
Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym. 3

376 WYPŁ.DNI COUPDAYS ZINSTERMTAGE
Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego. 3

377 WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC ZINSTERMTAGNZ
Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy. 3

378 WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS ZINSTERMTAGVA
Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego. 3

379 WYPŁ.LICZBA COUPNUM ZINSTERMZAHL
Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu. 3

380 WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE MODALWERT .Mode Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych. 13

Przykład =WYST.NAJCZĘŚCIEJ(1;3;2;1;5;3;3;3;7) da wynik 3 FX

381 WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT MODUS.VIELF
Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych. 8

382 WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL MODUS.EINF
Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych. 8

383 WYSZUKAJ LOOKUP VERWEIS .Lookup Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy. 1

384 WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP SVERWEIS .VLookup Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki. 1

Przykład =WYSZUKAJ.PIONOWO("Firma1";A:B;2;FAŁSZ), wyszukaj słowo „Firma1” w pierwszej kolumnie zakresu A:B i wyświetl zawartość drugiej kolumny. FX

385 WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP WVERWEIS .HLookup Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki. 1

Przykład =WYSZUKAJ.POZIOMO("Firma1";8:9;2;FAŁSZ), wyszukaj słowo „Firma1” w pierwszym wierszu zakresu 8:9 i wyświetl zawartość drugiego wiersza. FX

386 WYWOŁAJ CALL AUFRUFEN
Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu. 11

387 WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM MDET .MDeterm Zwraca wyznacznik macierzy tablicy. 2

388 XIRR XIRR XINTZINSFUSS
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. 3

389 XNPV XNPV XKAPITALWERT
Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. 3

390 Z.TEST Z.TEST G.TEST
Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z. 8

391 Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER GROSS2
Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą. 5

Przykład =Z.WIELKIEJ.LITERY(„Ala ma kota”) funkcja ta da wynik „Ala Ma Kota” FX

392 ZAOKR ROUND RUNDEN .Round Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. 2

Przykład =ZAOKR(a1;2) jeżeli a1=123,4567 to wynik=123,46. Przykład2 =ZAOKR(a1;0) jeżeli a1=123,4567 to wynik=123,00 FX

Przykład 1: Round(2.12345) da wynik: 2, Przykład 2: Round(2.12345,2) da wynik: 2,12 VBA

393 ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC KÜRZEN Int Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. 2

394 ZAOKR.DO.NPARZ ODD UNGERADE .Odd Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej. 2

395 ZAOKR.DO.PARZ EVEN GERADE .Even Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej. 2

396 ZAOKR.DO.TEKST FIXED FEST .Fixed Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych. 5

397 ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND VRUNDEN
Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności. 2

398 ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN ABRUNDEN .RoundDown Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera. 2

Przykład =ZAOKR.DÓŁ(a1;2) jeżeli a1=123,4567 to wynik=123,45. Przykład2 =ZAOKR.DÓŁ(a1;0) jeżeli a1=123,4567 to wynik=123,00 FX

399 ZAOKR.GÓRA ROUNDUP AUFRUNDEN .RoundUp Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera. 2

Przykład =ZAOKR.GÓRA(a1;2) jeżeli a1=123,4567 to wynik=123,46. Przykład2 =ZAOKR.GÓRA(a1;0) jeżeli a1=123,4567 to wynik=124,00 FX

400 ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR UNTERGRENZE .Floor Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera. 2

401 ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE UNTERGRENZE.GENAU
Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby. 2

402 ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING OBERGRENZE .Ceiling Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. 2

403 ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE OBERGRENZE.GENAU
Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby. 2

404 ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB ERSETZEN, ERSETZENB .Replace Zastępuje znaki w tekście. 5

405 ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET CUBEMENGE
Definiuje obliczony zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do serwera modułu, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel. 10

406 ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE VERKETTEN
Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst. 5

Przykład =ZŁĄCZ.TEKSTY(a1;2) jeżeli a1=”Firma” to wynik=”Firma2” FX

407 ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB FINDEN, FINDENB .Find Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). 5

408 ZNAK CHAR ZEICHEN Chr Zwraca znak o podanym numerze kodu. 5

Function Chr(KodZnaku As Long) As String VBA

Przykład: Chr(65) da wynik:A czyli znak pod nr 65 VBA

409 ZNAK.LICZBY SIGN VORZEICHEN Sgn Zwraca znak liczby. 2

Przykład 1: Sgn(3) da wynik: 1, Przykład 2: Sgn(0) da wynik: 0, Przykład 3: Sgn(-3) da wynik: -1 VBA

410


FormatFunction Format(Expression, Optional Format As String) As String VBA

Przykład: Format(0.5, "Long Time") da wynik: 12:00:00 VBA

411


InStrFunction InStr(text As String) As Integer VBA

Przykład 1: InStr(1, "ola ala tola", "ola") da wynik 1. Ponieważ słowo „ola” zaczyna się od pierwszego znaku tekstu. Dlatego że przeszukuje tekst od pierwszego znaku.
Przykład 2: InStr(5, "ola ala tola", "ola") da wynik 10. Ponieważ słowo „ola” zaczyna się od dziesiątego znaku tekstu. Dlatego że przeszukuje tekst od piątego znaku.
VBA

412


StrReverseFunction StrReverse(tekst As String) As String VBA

Przykład 1: StrReverse(123) da wynik 321 Przykład 2: StrReverse(„ABC”) da wynik „CBA” VBA

413


StringFunction String(Liczba As Long, Znak As String) As String VBA

Przykład: String(3,1) da wynik 111 VBA

414


MonthNameFunction MonthName(Miesiac As Long, Optional Short As Boolean) As String VBA

Przykład 1: MonthName(2, false) da wynik Luty, Przykład 2: MonthName(2, true) da wynik Lut VBA

415


WeekdayNameFunction WeekdayName(DzienTygodnia As Long, Optional Short As Boolean, FirstDayOfWeek As vbDayOfWeek) As String VBA

Przykład 1: MonthName(2, false) da wynik środa, Przykład 2: MonthName(2, true) da wynik śr. VBA

416


Hex Zmienia zapis dziesiętny na szesnastkowy (wynik jest tekstem)


Przykład: Hex(15) da wynik:F VBA

417


Oct Zmienia zapis dziesiętny na ósemkowym (wynik jest tekstem)


Przykład: Oct(8) da wynik:10 VBA

418


Time Podaje obecną godzinę hh:mm:ss


419


DateAdd Dodaje do daty Lata(yyyy), kwartały(q), miesiące(m), tygodnie(ww), dni(d), godziny(h), minuty(n), sekundy(s)


Przykład 1: DateDiff("yyyy", #12/1/2000#, #12/20/2002#) da wynik: 2, Przykład 1: DateDiff("m", #12/1/2000#, #12/20/2002#) da wynik: 24, VBA

420


DatePartFunction DatePart(Interval As String, Data As Date, Optional FirstDayOfWeek As vbDayOfWeek = vbSunday, Optional FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear = vbFirstJan1) As Integer VBA

Przykład: DatePart("ww", #2000-01-14#, , vbFirstJan1) zwróci 3 ponieważ trwa trzeci tydzień zaczynając liczenie od 1 stycznia VBA

Przykład:DatePart("ww", #1/14/2000#, , vbFirstFullWeek) zwróci 2 ponieważ jest to drugi pełny tydzień w 2000r VBA

421


CBool Konwersja do typu logicnego


Przykład: CBool(1) da tynik: true VBA

422


CStr Konwersja do typu tekstowego


Przykład: Cstr(#2000-01-01#) da wynik "2000-01-01" VBA

423


CDate Konwersja do typów daty i czadu


Przykład: CDate("2010-01-01") da wynik 2000-01-01 VBA

424

TypeName
Sprawdzanie typu zmiennej


Przykład: TypeName(pusta_zmienna) da wynik Empty, Przykład 2: TypeName("1") da wynik: String VBA

425


IsDate Czy data
Objaśnienie elementów z kolumny TYP

FX Przykład funkcji w Excel
4 Funkcje inżynierskie.
9 Funkcje daty i godziny.


VBA Przykład funkcji w VBA
5 Funkcje tekstowe.
10 Funkcje modułu.


1 Funkcje odnośników i odwołań.
6 Funkcje bazy danych.
11 Funkcje dodatków i automatyzacji.


2 Funkcje matematyczne i trygonometryczne.
7 Funkcje informacyjne.
12 Funkcje logiczne.


3 Funkcje finansowe.
8 Funkcje statystyczne.
13 Funkcje zgodności.
Znaczenie kolorów tła z kolumny NR
00 Najważniejsze funkcje
00 Ważne funkcje
00 Rzadziej używane funkcje


Wersja PDF (tabela funkcji zoptymalizowana do druku)

PDF